Trần Minh Thắng - JOHN TRAN

                    Trần Viết Đông ( Con Anh Trần Minh Thắng )

 JOHN MINH TRAN is an award winning Cinematographer. Born in Vietnam and raised in Calgary, John moved to Toronto to attend Ryerson University for film studies. Since graduating in 1995 he has remained in Toronto working as a cinematographer in documentary, drama and commercials. A winner of the Canadian Society of Cinematographer's (CSC) Best Documentary Cinematography award for Waterlife (Primitive) directed by Kevin MaMahon, John has also received CSC nominations for Standing Waves (Primitive) directed by Kevin McMahon and Mozartballs (Rhombus) directed by Larry Weinstein. In addition to the CSC, John received a Gemini nomination for Cheating Death (NFB) directed by Eric Geringas. In 2013 John's feature documentary Our Man in Tehran directed by Larry Weinstein and Drew Taylor premiered at TIFF. John's list of commercial work includes TV spots for LCBO, Manulife, Coca Cola, ScotiaBank, Petro Canada, Canadian Blood Services, Plan Canada and many more. In 2015 John received a Canadian Screen Award nomination in cinematography for his work on Drew Taylor and Larry Weinstein film "Our Man of Tehran"

Vimeo: https://vimeo.com/johnminhtran

 

 

1 * Trần Minh Thắng ( JONH TRAN ) - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

2 * TASIUMAN- Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

3 * Trần Viết Đông - Sinh Ngày .... Tháng .... Năm ....... - Tuổi ........

Tiểu Sử : ................................................................................................

Kính Mong Quý Vị Tiếp Tục Bổ Xung & Góp Ý Vào Những Mục Còn Thiếu Sót .Mọi Đóng Góp Xin Phản Hồi Trực Tiếp Tại Đây Hoặc Gửi Vào Địa Chỉ Mail Trong Mục Liên Hệ . Xin Trân Thành Cảm Ơn

Không tìm thấy bình luận.

Bình luận mới

JOHN MINH TRẦN là một người say mê điện ảnh. Sinh ra tại Việt Nam và lớn lên ở Calgary, John chuyển đến Toronto để tham dự Đại học Ryerson cho nghiên cứu phim. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1995, anh đã ở lại Toronto làm việc như một nhà quay phim trong phim tài liệu, phim truyền hình và quảng cáo. Một giải thưởng của Hiệp hội Canada (CSC) Phim tài liệu xuất sắc nhất giải thưởng Quay phim Quay phim cho Waterlife  của đạo diễn Kevin MaMahon, John cũng đã nhận được đề cử CSC cho  Waves  của đạo diễn Kevin McMahon và Mozartballs (Rhombus) của đạo diễn Larry Weinstein . Ngoài các CSC, John nhận được một đề cử cho Gemini Cheating Death (NFB) của đạo diễn Eric Geringas. Năm 2013 John của phim tài liệu Man của chúng tôi tại Tehran của đạo diễn Larry Weinstein và Drew Taylor chiếu tại TIFF. Danh sách các công việc thương mại của John bao gồm các điểm TV cho LCBO, Manulife, Coca Cola, Scotiabank, Petro Canada, Dịch Vụ Máu Canada, Kế hoạch Canada và nhiều hơn nữa.Năm 2015 John nhận được một đề cử giải thưởng Screen Canada về điện ảnh cho công việc của mình trên Drew Taylor và Larry Weinstein phim "Man của chúng tôi Tehran"

Vimeo: https://vimeo.com/johnminhtran 

     WEBITE CHUYÊN MỤC    

      TÂN HỒNG THÁI - PAGES          

  Click Vào Lá Cờ Để Chọn Ngôn Ngữ - Click the flag to select a language

 

 photo ba net doc chuan_zpsbjbocxcv.gif