Tâm Bất Động - An Lạc - Thanh Thản - Vô Sự

Từ Điển Việt Hán Nôm

Thư Pháp Trung Quốc

Từ Điển Trung Quốc